Informacja dla Potencjalnych Klientów, Klientów oraz osób wskazanych przez ww. podmioty do kontaktu o przetwarzaniu danych osobowych przez Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 
Widzialni.pl - infografika RODO
 

Działając na podstawie art. 13 i 14 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO – przekazujemy Pani/Panu następujące informacje:

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą przy ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000634480, REGON: 363841741, NIP: 9231698844, reprezentowana przez Komplementariusza – Widzialni.pl sp. z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000620905, REGON: 364644570, NIP: 1132911578, zwana dalej Administratorem, z którym może Pani/Pan skontaktować się kierując pismo na adres siedziby, na adres e-mail: , lub na adres e-mail Handlowca/Opiekuna Klienta, który się z Panią/Panem kontaktował.
 2. Inspektor ochrony danych
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Bartosza Kurzawę, z którym może Pani/Pan skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: lub pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy również do korespondencji z Handlowcem/Opiekunem Klienta, który się z Panią/Panem kontaktował.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. W przypadku, gdy jest Pani/Pan naszym Potencjalnym Klientem, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. podjęcia działań zmierzających do przygotowania oferty i zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana zainteresowanie ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO);
   2. przesyłania newslettera, informacji marketingowych i handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgoda);
   3. skontaktowania się z Panią/Panem w celu omówienia wyników audytu SEO domeny internetowej, z której pozyskaliśmy Pani/Pana dane kontaktowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Potencjalnym Klientem w celu wyjaśnienia wyników audytu);
   4. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wiadomość przesłaną do Administratora w formularzu kontaktowym lub w innej formie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość);
   5. badania oceny kontaktu podjętego przez naszego Doradcę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie procesu sprzedaży, obsługi Klienta w organizacji oraz cele szkoleniowe);
   6. analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju);
   7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. W przypadku, gdy jest Pani/Pan naszym Klientem, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy, w tym prowadzenia komunikacji w związku z realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO);
   2. rozliczeń księgowych i podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynikać będzie w szczególności z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości;
   3. marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie Klienta o aktualnej ofercie);
   4. zapewnienia zgodności z wewnętrznymi regulacjami grupy Bauer Media w tym wykonywania nadzoru korporacyjnego i analiz ryzyka (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art.5 LkSG - niemieckie prawo o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw);
   5. badania poziomu zadowolenia dotyczącego realizowanej umowy i obsługi Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie jakości świadczonych usług, procesu sprzedaży, obsługi Klienta w organizacji i cele szkoleniowe);
   6. analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju,
   7. tworzenie raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy;
   8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. W przypadku, gdy jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem naszego Klienta lub Potencjalnego Klienta, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. komunikacji związanej z przedstawieniem oferty oraz zawarciem i realizacją umowy, zawartej z podmiotem który Państwo reprezentujecie, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie pracowników/współpracowników Potencjalnego Klienta lub Klienta o aktualnej ofercie);
   3. badania poziomu zadowolenia dotyczącego podjętego kontaktu, jakości obsługi lub realizowanej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie jakości świadczonych usług, procesu sprzedaży i obsługi oraz cele szkoleniowe);
   4. analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Administratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju, tworzenie raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje;
   5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Źródło pozyskania danych
  1. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora:
   1. bezpośrednio od Pani/Pana;
   2. ze źródeł powszechnie dostępnych (np. z rejestru CEIDG, KRS lub z Pani/Pana strony internetowej);
   3. od Pani/Pana pracodawcy lub współpracownika;
   4. od naszych partnerów, na podstawie uprzednio udzielnej przez Panią/Pana zgody;
   5. od innego podmiotu z grupy kapitałowej w związku z udostępnianiem danych osobowych w grupie kapitałowej.
  2. Przy pierwszym kontakcie naszego Doradcy lub Opiekuna Klienta oraz w każdym innym czasie, w przypadku zgłoszenia zapytania, uzyska Pani/Pan dokładną informację o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych Przetwarzane są dane osobowe z kategorii zwykłych (w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, stanowisko, nagranie rozmowy, dane dotyczące realizowanych umów).
 6. Odbiorcy danych
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności podmioty należące do grupy kapitałowej i dostawcy rozwiązań IT. Dane Klientów będą udostępnione spółce zarządzającej Grupą Bauer Media w celu wykonywania nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych polityk i regulacji (nadzór korporacyjny) w tym niemieckiego prawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (art. 5 LkSG).
  2. Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom spoza grupy kapitałowej, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – tj. maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy.
  2. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował/a się Pan/Pani z nami w sprawie jej zawarcia.
  3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, przesyłania newslettera i informacji handlowych przetwarzamy przez okres realizacji tego celu lub do czasu wycofania zgody albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (innego niż marketing bezpośredni), dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane, lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługujące prawa
  1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo do wycofania zgody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (np. zgoda na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych), może Pani/Pan wycofać tę zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem (art. 8 ust. 3 RODO);
   2. prawo dostępu do danych. Ma Pani/Pan prawo by dowiedzieć się m.in. czy i jakie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w jakim celu oraz uzyskać kopię tych danych (art. 15 RODO);
   3. prawo sprostowania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych, jeśli są nieprawidłowe. Dotyczy to również uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
   4. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO, może Pani/Pan żądać od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wycofał/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych lub wniósł/a skuteczny sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub umowa, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora te dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Będzie Pan/Pani mógł/a przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, aby to Administrator przesłał te dane do innego administratora (jeśli taka operacja będzie technicznie możliwa) – art. 20 RODO;
   6. prawo wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, z uwagi na swoją szczególną sytuację. Administrator nie będzie już przetwarzał Pani/Pana danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy Administrator wykaże, że w przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności (szczególnej sytuacji). Wyjątkiem jest sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – w przypadku jego wniesienia Administrator zawsze zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. (art. 21 RODO);
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO).
  2. Z przysługujących Pani/Panu praw, wymienionych w pkt. 8.1.1.-8.1.6. powyżej, może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem, Doradcą/Opiekunem Klienta lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1 i 2).
  3. W odpowiedzi na Pani/Pana żądanie, Administrator podejmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, odpowiednie działania, o których zostanie Pani/Pan poinformowana/y. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y.
 9. Pozostałe informacje
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich dane zostały zebrane.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami i pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Darmowy audyt SEO
Nasze narzędzie pozwoli Ci sprawdzić jak wygląda widoczność Twojej strony dla robotów wyszukiwarek internetowych.

“Współpracę z firmą pozycjonowanie.pl rozpoczęliśmy w marcu 2008 roku.
W tym czasie powierzyliśmy im kilka naszych serwisów. Ciągłość współpracy to najlepszy dowód uznania. Polecamy ich jako partnera
biznesowego!”

Dominika Bońkowska, Właściciel firmy Toyota Bońkowscy Poznań i BMW oraz MINI Bońkowscy Szczecin